תעודת אחריות לתקינות עמדת טעינה אשר פרטיה מצוינים להלן
אחריות עבור עמדת הטעינה ניתנת ע״י אי.וי.סמארטק פתרונות טעינה לרכבים חשמליים בישראל
להלן ברנד/מותג מופעל ע״י חברת אדמובטק בע״מ

פרטי הלקוח:

פרטי התקנה:

תקופת אחריות

2. תקופת אחריות
36 חודשים החל ממועד ביצוע ההתקנה של עמדת הטעינה ומסירתה למזמין ובלבד שהשימוש בעמדת הטעינה יעשה בהתאם להוראות החברה על פי תעודת אחריות זו.
יובהר, כי תקופת האחריות תסתיים לאלתר ככל והמזמין ביצע שינוי ו/או תיקון בעמדת הטעינה בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו וזאת מבלי שקיבל לכך את אישור החברה בכתב ומראש.
3. אחריות החברה
3.1 בתקופת האחריות החברה (או מי מטעמה), תתקן או תחליף, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לסעיף 4 להלן, את עמדת הטעינה שתמצא על ידי החברה פגומה או בלתי תקינה וזאת ללא חיוב המזמין בתשלום, תוך השבת עמדת הטעינה למצב שבו היתה אלמלא הקלקול או הפגם. במקרה של תיקון כאמור במהלך 36 החודשים הראשונים של תקופת האחריות, יהיו החלקים המחליפים מקוריים וחדשים.
3.2 ככל שבחרה החברה להחליף את עמדת הטעינה, החלפה תהיה לעמדת טעינה חדשה זהה או מסוג ואיכות דומה ושווה ערך.
3.3 אם החברה תחליף עמדת טעינה פגומה או חלק פגום בה במסגרת האחריות בעמדת טעינה חדשה או חלק חדש, תישאר עמדת הטעינה המקורית או החלק הפגום בה בבעלותה. המזמין רשאי לרכוש מהחברה את עמדת הטעינה או החלק הפגום בה שהוחלף במחיר כמפורט במחירוני החברה באותה העת. מוסכם כי האחריות על עמדת הטעינה החדשה או החלק המוחלף, לפי העניין, תסתיים עם תום תקופת האחריות של תעודה זו ולא פחות מ-90 יום ממועד התיקון או ההחלפה.
3.4 המזמין מתחייב לשתף פעולה עם החברה לצורך תיקון התקלה ו/או הפגם אשר באחריות החברה לתקן בהתאם לתעודת אחריות זו.
3.5 במקרה של העברת בעלות על עמדת הטעינה, ובכפוף לכך שפירוק והרכבה מחדש בוצעו על ידי החברה, האחריות כמפורט לעיל תימשך לטובת הגורם הנעבר (למשך תקופת האחריות המקורית ומבלי שההעברה תביא להארכת תקופת האחריות). מומלץ להודיע לחברה על העברת הבעלות כאמור, לצורך המשך מתן שירות סדיר.
4. מגבלות על האחריות
אחריות החברה על פי תעודת אחריות זו ובכלל, לא תחול אם הוכיחה החברה כי מקור התקלה ו/או הפגם בעמדת הטעינה נגרם כתוצאה מן המקרים שלהלן (יובהר, כי תיקון ככל שניתן לבצעו) או החלפה של עמדת הטעינה, לרבות עלות חלפים ופרטי עמדת טעינה חלופית, בדיקה ושעות עבודה שיושקעו על ידי החברה, יבוצעו בתשלום בהתאם למחירון החברה שיהיה בתוקף באותה העת.
4.1 כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת עמדת הטעינה למזמין;
4.2 זדון או רשלנות של המזמין, לרבות שימוש בעמדת הטעינה בניגוד להוראות השימוש, תאונה, השחתה, הריסה, שבר, שפיכת נוזלים, הזנחה, לחץ בלתי סביר, אש או כל פעולה אחרת שבוצעה על ידי המזמין ו/או צד שלישי כלשהו;
4.3 שימוש לא נכון, או שלא לפי ההוראות, או לא זהיר, או כתוצאה משימוש באביזר נלווה לא מתאים ו/או חיבורים, פריטי אביזרים וחלקים שלא אושרו על ידי החברה;
4.4 טיפול, שינוי, התאמות או תיקון בעמדת הטעינה על ידי גורם שאינו מוסמך ואינו מורשה מטעם החברה ו/או נובע משימוש או התקנה שלא על פי הוראות החברה;
4.5 שימוש מסחרי או שאינו אישי, ביתי או משפחתי בעמדת הטעינה.
5. לוחות זמנים לתיקון
5.1 החברה תספק מענה טלפוני ויכולת פתרון באמצעות הטלפון במספר *5619 וזאת בימים א' עד ה', בין השעות 09:00 עד 17:00 ("שעות העבודה המקובלות"). במקרה של השארת הודעה מעבר לשעות העבודה המקובלות, ובכלל זה בימי ו', ערבי חג, שבת ושבתון, יראו את מועד הקריאה בשעה 09:00 ביום העסקים העוקב.
5.2 החברה תאפיין את חומרת התקלה ו/או הפגם. במקרה שהמענה הטלפוני לא יפתור את הבעיה כאמור, יגיע נציג מטעם החברה לכתובת ההתקנה, וזאת לא יאוחר מ-72  שעות ממועד הקריאה הטלפונית. ככל שנדרשת נוכחות המזמין בעת הגעת נציג החברה, יתואמו מועד ושעות ההגעה בין החברה למזמין. נציג החברה יפעל לפתרון התקלה באופן רציף, ולא יאוחר מתום שבוע ימים ממועד הקריאה.
6. לוחות זמנים לביצוע סקר אתר ההתקנה וההתקנה
6.1 ביצוע סקר אתר ההתקנה (לאחר קבלת אישורים נדרשים – לדוגמה אישור בעלי הדירות/נציגות הבית המשותף) מיום קבלת פרטי נציג המזמין –  7 ימים עסקים.
6.2 ביצוע התקנה  – 7 ימי עסקים ממועד ביצוע סקר כאמור.
7. שונות
תעודת אחריות זו מבטלת כל אחריות קודמת או אחרת שניתנה, ככל שניתנה, בכתב או בעל פיה על ידי החברה.
8. הנני מאשר ומסכים לעשות שימוש סביר בעמדת הטעינה לפי כללי הבטיחות.

אישור חתימת חשמלאי לאחר ההתקנה

עגלת קניות

תפריט נגישות

לשירות ותמיכה
1
שירות לקוחות
ברוכים הבאים ל אי.וי.סמארטק פתרונות טעינה לרכבים חשמליים | מכירת עמדות טעינה | התקנת עמדות טעינה | שירות - 055-5074304.

נציגנו ישמחו לעמוד לשירותכם בשעות הפעילות בימים א'-ה' בין השעות 8:30-22:00.
אתר האינטרנט זמין לרשותכם כל הזמן.

כל העמדות קיימות במלאי מיידי, ניתן לעשות הזמנה דרך האתר אונליין, יש אפשרות לאסוף את העמדה ממחסן החלוקה ברחובות: עמ״י 7 רחובות, בתאום מראש כחצי שעה מראש.
(זה רק מחסן חלוקה שעובד עד 22:00 כל יום).

058-7115141
evsmartech.co.il
פתרונות טעינה לרכבים חשמליים